Kính chào quý khách đến với website của chúng tôi !
social
sale08@tmpvietnam.com
Sản phẩm
  • Thông Tin Sản Phẩm
  • Đánh Giá

DW20S Pressure Wave Switches - Cảm biến khí DW20S Bircher. Tăng Minh Phát là nhà phân phối thiết bị hãng Bircher tại Việt Nam

 

Model Công ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát
212642 PIR 30/31 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
316763 LBGate TB18 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
212120 LBGate REF46 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
256435 INTRA6 2 SET03 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
256437 INTRA6 2 SET04 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
256439 INTRA6 2 SET05 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
256440 INTRA6 2 SET06 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
256442 INTRA6 2 SET07 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
256443 INTRA6 2 SET08 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
264718 INTRA6 3 SET01 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
264750 INTRA6 3 SET02 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
264751 INTRA6 3 SET03 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
264752 INTRA6 3 SET04 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
264753 INTRA6 3 SET05 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
264754 INTRA6 3 SET06 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
264755 INTRA6 3 SET07 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
264756 INTRA6 3 SET08 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
INT-SET50.24ACDC Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
INT-SET50.230AC Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
INT-SET50.K.24ACDC Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
INT-SET50.K.230AC Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
INT-SET51.24ACDC Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
INT-SET51.230AC Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
INT-FIX50 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
INT-MOB50 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
DW20S Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
210978 ESD3-03-230VAC Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
210979 ESD3-03-24VACDC Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
210984 ESD3-04-230VAC Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
210983 ESD3-04-115VAC Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
210985 ESD3-04-24VACDC Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
210988 ESD3-05-24VACDC Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
210994 ESD3-06-24VACDC Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
210997 ESD3-08-24VACDC Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
211000 ESD3-09-24VACDC Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
263911 EsGate 2 24VACDC Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
263912 EsGate 2.LVAC 100-240VAC Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
263913 EsGate 3 24VACDC Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
263914 EsGate 3.LVAC 100-240VAC Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
211897 ESR31C-24VDC GB Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
211922 ESR32-24VDC GB Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
211903 ESR32-115VAC GB Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
211909 ESR32-230VAC GB Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
210865 ESA25-24VACDC Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
210884 ESAS25-230AC Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
210864 ESA25-230VAC Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
212657 PIR 20/31 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
212658 PIR 20/31 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
212638 PIR 30/31 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
212642 PIR 30/31 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
316762 LBGate R18 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
316763 LBGate TB18 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
212063  LBGate R25  Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
212064 LBGate R25.D Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
212121 LBGate REF84 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
212120 LBGate REF46 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
212109 LBGate HW25 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
299769 RFGate 2.1.F Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
250948 RFGate 2.1 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
306921 RFGate 2.2.F.A Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
306920 RFGate 2.2.A Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
336806 RFGate 2.2.NG.F Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
336804 RFGate 2.2.NG Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
340871 RFGate 2.2.S.F Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
340870 RFGate 2.2.S Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
250951 RFGate 2.1.R Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
306923 RFGate 2.2.R.A Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
240578 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
244423 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
263915 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
263916 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
240580 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
240584 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
240585 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
249588 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
256427 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
256387 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
211731 ESP25-24VACDC Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
211838 ESR25-24VACDC GB Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
211845 ESR26-24VACDC GB Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
211777 ESR11-24VACDC GB Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
211771 ESR11-230VAC GB Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
211795 ESR12-24VACDC GB Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
211789 ESR12-230VAC GB Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
209745 11-pin plug-in base Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
209310 ES-RR Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
209305 ES-ZT Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
210973 ES-CC Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
211968 ES-RC Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
211723 ES-MK Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
211969 ES-RE-8k2 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
210975 ES-CS-1150 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
210976 ES-CS-1550 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
210978 ESD3-03 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
210979 ESD3-03 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
210983 ESD3-04 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
210984 ESD3-04 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
210985 ESD3-04 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
210994 ESD3-06 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
210988 ESD3-05 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
210997 ESD3-08 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
211000 ESD3-09 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
209932 DGU500 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
209928 DGU1000 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
209929 DGU1500 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
209930 DGU2000 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
209931 DGU3000 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
209926 DGD Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
209979 DTFU Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
209981 DTFUW H Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
209689 B-DTFU Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
209690 B-DTFUW B Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
Copyright © 2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT. Design by Nina.vn